VVM Middelie

Notulen Jaarvergadering 2018

 Verslag Jaarvergadering 2018

Vereniging Volksvermaak Middelie

 

Datum: donderdag 15 februari

Tijd: 20:30

Locatie: Het Wapen van Middelie

 

Aanwezig van Bestuur: Geerdine vd Giessen, Esther Westerneng, Mariëtte Piets, Niels Elstrodt, Rob Gijsen, Mariëlle Bakker

 

Opening en mededelingen

Rob opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

Jaarverslag 2017

Rob geeft een toelichting op het jaarverslag 2017. We kijken terug op een aantal geslaagde evenementen. Oa. de ijsbaan voor de Tentennacht bleek groot succes en is voor herhaling vatbaar en de familiebingo rond kerst bleek ook zeer geslaagd.

 

Financieel jaarverslag 2017

Mariëtte geeft een toelichting op het financiële jaarverslag.  Alle activiteiten zijn binnen het budget gerealiseerd. Er is sprake van een gezonde kassituatie; we zijn wat gegroeid en hebben zelfs wat reserves. Daarnaast konden we dit jaar toch ook weer aanspraak maken op subsidie.

 

Bevindingen kascontrole commissie, bestaand uit:  Martine Kaptein (2e jaar), Monique Hoffenaar (1e jaar)

De kascommissie heeft haar controles uitgevoerd , heeft geen aanvullende opmerkingen en heeft de stukken getekend.

 

Verkiezing nieuwe bestuursleden.

Mariette neemt afscheid als penningmeester. Niels  heeft zich verkiesbaar gesteld als haar opvolger. Alle aanwezigen stemmen in met zijn aanstelling als penningmeester. Gerie Bootsman wil zich graag aansluiten bij de VVM; alle aanwezigen stemmen in met haar aanstelling als algemeen bestuurslid. Marielle zal de in- en uitschrijving bij de Kamer van Koophandel regelen.

 

Bespreking jaarprogramma 2017

Het jaarprogramma wordt doorgesproken.

De paasactiviteit valt dit jaar op 25 maart. De onderlinge taken worden verdeeld. Rob regelt de tent en de alcoholische versnapering. Esther zal de eieren voor haar rekening nemen en Mariëtte zal ons verrassen met een overheerlijke worteltjestaart.

Omdat we dit jaar Koningsdag weer laten schieten is het de bedoeling om met de Kermis weer groots uit te pakken met een leuke tocht voor de kinderen als startsein voor de kermis en een steenwerptoernooi.

Er moet nog een datum worden geprikt voor tentennacht. Dit zal met desbetreffende leerkracht afgestemd moeten worden.

Jacoline Beets zal ook dit jaar weer de organisatie van de Creatieve Zomermarkt op zich nemen. Te zijner tijd zullen de bestuursleden informeren bij haar of er bij de voorbereidingen eventuele hulp nodig is.

Onder voorbehoud van de overlap met de bestuursvergaderingen van de ijsclub zullen de  bestuursvergaderingen van de VVM plaatsvinden elke 1e dinsdag van de maand.

 

Rondvraag

In de rondvraag wordt opgemerkt of de bestuursleden willen nadenken over eventuele potentiële nieuwe bestuursleden die aangedragen zouden kunnen worden. De VVM kan zeker nog wel een aantal bestuursleden/ vrijwilligers op evenementen gebruiken.

 

WVTTK

Geen bijzonderheden

 

Sluiting

De vergadering wordt rond 22:30 afgesloten.