VVM Middelie

Privacy Policy

Privacy Policy van de Vereniging Volksvermaak Middelie

De Vereniging Volksvermaak Middelie (hierna te noemen de VVM) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt informatie gegeven over hoe de VVM omgaat met persoonsgegevens. De VVM doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VVM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat de VVM in ieder geval:

·        uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

·        verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·        vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als de VVM deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·        passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·        geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·        op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als het bestuur van de VVM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Dit is Privacy Policy van de VVM gevestigd te Middelie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40625356.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Het bestuur van de VVM vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom is in deze Privacy Policy voor u uiteengezet hoe de VVM met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft.

 

Doel VVM

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Innen contributie leden

-Voorletters

-Achternaam

-Adres

-Rekeningnummer (indien digitaal wordt  overgemaakt)

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar na beëindiging lidmaatschap.

-Bestuur

Berichten en foto’s op de website en Facebook site van de VVM en opslag van foto’s in Google Foto’s van de VVM.

 

 

- Foto’s en namen.

 

 

 

Uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Zolang de toestemming voor plaatsing niet is ingetrokken

-Bestuur

-openbaar

 

 

Jaarlijkse werving vrijwilligers tentennacht.

-Voornaam

-Achternaam

-Telefoonnummer

-E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang de toestemming voor benadering niet is ingetrokken

-Bestuur

 

Tentennacht.

-Voornaam kind

-Achternaam kind

-groep

-telefoonnummer ouder/verzorger

Uitvoering van de overeenkomst

Duur tentennacht. Na Afloop worden gegevens verwijderd.

-Bestuur

-Vrijwilligers tentennacht.

Creatieve Zomermarkt.

-NaamBedrijf

-Geslacht

-Voornaam

-Achternaam

-Adres

-Postcode

-Plaats

-Telefoonnummer

-Emailadres

-EerderOpMarkt

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang de toestemming voor benadering niet is ingetrokken.

-Bestuur

-Marktmeester

 

In bovenstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de VVM welke persoonsgegevens van u verzamelt, hoelang deze bewaard worden en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Bewaartermijn

De VVM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Foto’s op onze website

Voor het goed functioneren van de VVM informeren wij leden over de VVM, activiteiten van de VVM en dergelijke. In voorkomend geval wil de VVM graag foto’s en video-opnamen op de website en social media kunnen plaatsen. Foto’s en beeldmateriaal van de VVM activiteiten wordt zonder expliciete toestemming geplaatst (met uitzondering van de tentennacht waarbij ouders/verzorgers bij aanmelding van hun kind vooraf expliciet toestemming geven om foto’s van hun kinderen te laten maken en eventueel te laten plaatsen op de website van de VVM of Facebook). Indien u dat niet wilt dan kan u dit kenbaar maken aan de VVM waarop beeldmateriaal waar u op staat verwijderd zal worden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De VVM gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en zal nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Zonder uw toestemming verstrekt de VVM uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de VVM met u heeft, tenzij de VVM wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt de VVM ook vragen om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Onderaan dit document vind je de contactgegevens. U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die de VVM over u heeft. U hebt het recht de VVM te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de VVM op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de VVM. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Beveiliging persoonsgegevens

De VVM treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Policy is alleen van toepassing op de websites van de VVM. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De VVM raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy Policy van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De VVM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. De VVM past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website van de VVM zal steeds de meest recente versie van de Privacy Policy worden opgenomen. De VVM raadt u dan ook aan de Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de VVM er alles aan doen u via de website te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met de VVM opnemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de VVM wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: secretaris, e-mail: vvm@gmail.com.